Võrumaa toiduvõrgustiku UMA MEKK arendamine

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus, 3.1 Koostöö ja ühistegevuse arendamine

LEADER projekti kirjeldus – eesmärgid ja eeldatavad tulemused

Antud projekti eesmärk on jõuda võrumaiste toodetega Eesti tipprestoranidesse ja kohalikku toitlustusse ning samas läbi tegevuste arendada osapoolte – kokad, toitlustajad, tootjad – koostöövõimalusi ja -valmidusi. Samuti on kaudseks eesmärgiks tõsta kohalike tootjate omavahelise koostöö oskusi ja oskust näha ning leida omavahelisi koostöövõimalusi. Suures plaanis on projekti eesmärk võrumaise toidutraditsiooni elujõulisus ja jätkusuutlikkus.

Projekti eesmärgid kattuvad meetme eesmärkidega:

  • Luuakse, arendatakse ja parendatakse erinevate toiduvaldkonna huvigruppide omavahelisi koostöösuhteid ja –võimalusi, mille tulemusel kõik osapooled saavad pakkuda suurema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.
  • Võrumaine toidutoodang ja-teenus kannab kohalikku kultuuripärandit ning on ja jääb osaks kohalikust identiteedist olles samas avatud arengule. Võrumaine toidutootmine on valdkond, kus kasvatatakse, kasutatakse ja väärindatakse kohalikku tooret ning mis tagab töökohti nii tootmis- kui teenindussfääris.Eeldatavad tulemused:
  • Läbi ühistegevuse tekkinud kontaktid saavad aluseks uutele koostöösuhetele osalevate poolte – peakokkade, võrumaiste toidutootjate, võrumaiste toitlustajate – vahel. Samuti aitab uus teadmine toodetest ja toiduvalmistamisest kaasa mõlemapoolsele kvaliteedi- ja arenguhüppele.
  • Projekti lõppedes on loodud ja käivitatud kestvad koostöösuhted Eesti tipprestoranide ja Võrumaa toiduvõrgustiku ning toormetootjate vahel. Kohalikus toitlustuses on enam kasutusel kohalik tooraine.
  • Projekti tegevuste tulemusel kasvavad kohalike toidutootmisväikeettevõtete tootmismahud ja –tulukus.

Võrumaa toiduvõrgustiku turustamisvõimaluste arendamine – Meede 16.4

Projekti eesmärgid ja tegevuste sisu:

1. Elavdada ja toetada Vana-Võrumaa (Võru maakond, osa Põlva, Tartu, Valga maakonnast ja Setumaast) päritoluga põllumajandussaaduste/toidutoodangu tootmist ja väärindamist läbi toidukaubamärgi UMA MEKK tegutsemise.

2. Võrumaise toidutoodangu maine tõstmine ja turustusvõimaluste arendamine (tootevaliku jõudmine UMA MEKK tootesarja näol jaemüüki ja stabiilne kättesaadavus poodides)

3. UMA MEKK põllumajandussaaduste/toidutoodangu tutvustamine messidel – Foodexpo Tallinn, Maamess Tartu või mõnel muul Eestis toimuval sobiliku hinnaga toidumessil, laadal või festivalil. Jaemüügivõimaluste leidmine, säilitamine ja laiendamine.

4. Iga-aastase esindusürituse (toimunud alates 2009) UMA MEKK Suurlaada korraldamine novembris kus osaleb 100+ väiketootjat üle Eesti. Eesmärgiga anda kohalikule väiketootjale võimalus oma toodangut turustada.

UMA MEKK Kevadlaada korraldamine Võru linnas – eesmärgid kattuvad Suurlaadaga.

5. kaasata enam Võrumaa Talupidajate Liidu liikmeid UMA MEKK tegemistes ja vastupidi – kaasata UMA MEKK väiketootjaid VTL tegemistesse.

UMA MEKK on alates 2017 aastast Võrumaa Talupidajate liidu kasutuses olev Vana-Võrumaa toidukaubamärk (loodud Võrumaa Partnerluskogu poolt 2009 aastal), mis on antud hetkeseisuga üle 300 kohalikule tootele (mida omavad kokku ligikaudu 63 väiketootjat).

Igal aastal lisandub 10-50 uut toodet ja 5-20 uut tootjat. Seetõttu on vajalikud jätkuvad ja uued turundustegevused, sh kohalike ürituste korraldamine Kaubamärk ja selle üritused on Lõuna-Eestis hästi tuntud ja hinnatud, vajalik on selle turu säilitamine ja ka laiendamine üle Eesti ning arenguhüpe leidmaks tootjatele uusi müügivõimalusi, tagamaks tootmise jätkusuutlikus.

6. UMA MEKK tootesarja loomine koostöös sobivaima reklaamiagentuuriga, reklaamvideod, visuaalne identiteet, pakendid, trükimeedia, wb bännerid, raadio, telvisioon.

7. Projekti lõppeesmärk – Vana Võromaa põllumajandus- ja toidutoodang on tuntud ja kättesaadav ka väljaspool Vana Võrumaad. Toodangu turustamine on muutunud kohaliku väiketootja jaoks stabiilsemaks ja nõudlus on suurenenud.

Uma Mekk tootesari on kättesaadav kaubandusvõrgus üle Eesti.

Projekt elavdab Lõuna-Eesti põllumajandus- ja väiketootjate ettevõtlusmaastikku, loob uusi väljakutseid ja säilitab töökohti.

Projektis osalevate põllumajandus- ja väiketootjate toodangule on stabiilne tellimus (nii toorainele, kui väärindatud toodangule) ja müügiväljund ning müügitulu on suurenenud.

Kogukonna sidusus kasvab, tootjate vaheline koostöö paraneb, Lõuna-Eesti kui elukeskkonna atraktiivsus tõuseb.

Projekti lõppedes moodustub tootjate tuluühistu vm ettevõtlusvorm, mis võtab üle ja jätkab alustatud tegevusi ja nende koordineerimist UMA MEKK kaubamärk on jätkusuutlik ja edasiselt isetoimiv organisatsioon, tunnustatud nii üle Eesti kui ka väljaspool.


UMA MEKKi ja Novada Garša toidutootjate ühisprojekt “Local Tastes”

Interreg VI-A Estonia-Latvia Programme 2021-2027 (EST-LAT)

Projekti kestus: 13.11.2023-12.02.2025

Projekti partnerid: UMA MEKK (Võrumaa Talupidajate Liit MTÜ) ja Novada Garša (Latvian Rural Advisory and Training Centre, Ltd).

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on luua umbes 30 liikmeline väiketootjate kogukond Eesti (Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa) ja Läti (Valmeira,Valka ja Smiltene) piirialadel, kes leiaksid tulevikus ühiseid koostöövõimluse kohti, nt uute ühistoodete või toiduteemaliste ürituste näol.

Projekti raames toimuvad õppereisid, ühised koolitused, üritustel osalemine ja üksteise tundmaõppimine.

Projekti eelarve: 87 500 € (omaosalusega 20%)